Algemene Voorwaarden BeRocky

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. BeRocky: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BeRocky gevestigd aan de Landsmeerderdijk 96, te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62352725;
b. klant: de afnemer cq klant, de natuurlijke of rechtspersoon die via de website, of andere kanalen, een bestelling plaatst bij BeRocky
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen BeRocky en de klant. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend;
d. website: de website www.berocky.nl.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen BeRocky en de klant. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van BeRocky. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BeRocky behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BeRocky en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
3.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BeRocky zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BeRocky slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.
3.5 BeRocky is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. BeRocky is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of het aanbod en/of de offerte van BeRocky schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard; en
b. een bestelling door BeRocky op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt BeRocky de klant via de e-mail een bevestiging dat BeRocky de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
4.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.4 BeRocky behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties
5.1 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc.) en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen en bezorgkosten
6.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.2 De vermelde prijzen op de website zijn in EURO’s, inclusief BTW en exclusief de bezorgkosten.
6.3 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt BeRocky of de korting correct is toegepast en beslist BeRocky derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt BeRocky zich het recht de bestelling te annuleren.
6.4 De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
6.5 De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door BeRocky van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
7.2 BeRocky heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 8 – Levering
8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
8.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BeRocky bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
8.3 Aan de leveringsplicht van BeRocky zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BeRocky geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
8.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
8.5 Voor de levering van producten maakt BeRocky gebruik van de diensten van PostNL. Sommige bestellingen worden, indien als zodanig vermeld op de website, aangeboden als brievenbuspakket. Dit houdt in dat het pakket niet traceerbaar is. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.
8.6 BeRocky is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.
8.7 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.
8.8 BeRocky is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het brievenbuspakket wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leidend). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

Artikel 9 – Uitvoering
9.1 BeRocky voert de overeenkomst voor de levering van producten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Artikel 10 – Zichttermijn/herroepingsrecht
10.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BeRocky heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BeRocky. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
10.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.3 BeRocky behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van BeRocky) is beschadigd.
10.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BeRocky schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal BeRocky de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. BeRocky behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
10.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 10.1, 10.2, 10.3 en 10.4 draagt BeRocky er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Artikel 11 – Gegevensbeheer
11.1 Indien u een bestelling plaatst bij BeRocky, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BeRocky. BeRocky houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy statement.
11.2 BeRocky respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
11.3 BeRocky maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12 – Garantie
12.1 BeRocky garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. BeRocky is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
12.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BeRocky) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BeRocky. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan BeRocky schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
12.3 Indien klachten van de afnemer door BeRocky gegrond worden bevonden, zal BeRocky naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BeRocky en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van BeRocky tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BeRocky gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BeRocky voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
12.4 Deze garantie geldt niet indien: a) en zolang de afnemer jegens Berocky in gebreke is; b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BeRocky en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 BeRocky is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.2 De geleverde levensmiddelen zijn beperkt houdbaar. BeRocky aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverd product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
13.3 De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
13.4 Indien BeRocky aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BeRocky beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5 BeRocky is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

Artikel 14 – Overmacht
14.1 BeRocky is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BeRocky alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 BeRocky behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BeRocky gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4 Indien BeRocky bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
15.1 Eigendom van alle door BeRocky aan de afnemer verkochte en geleverde zaken gaat uitdrukkelijk pas op de afnemer over wanneer al hetgeen dat aan BeRocky verschuldigd is ter zake van de levering, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud kan door BeRocky worden uitgeoefend op alle goederen.
15.2 De door BeRocky geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op elke overeenkomst tussen BeRocky en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
16.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomsten tussen de klant en BeRocky, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BeRocky gevestigd is, tenzij BeRocky er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.